Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Általános szállítási feltételek

Az Interkerám Kft. termékekeit az alábbi szállítási feltételek szerint tudja partnerei részére szállítani. A feltételekkel kapcsolatosan felmerülő esetleges kérdésévei forduljon hozzánk bizalommal.

 

 1. Ezen általános szállítási feltételek, hacsak a Megrendelő a rendelés visszaigazolásától számított 3 napon belül írásban illetve az áru átvételével egyidejűleg az Interkerám felé másként nem nyilatkozik, a felek között, érvénybe lép.
 2. Minden szállításunkra kizárólag a mi szállítási és fizetési feltételeink érvényesek. Idegen üzleti feltételekhez vagy a vevő eltérő előírásaihoz kifejezett egyetértésünk szükséges. Ha a szerződés mindkét fél Általános üzleti feltételei alá esik, akkor az ellentmondó feltételekre az a törvény érvényes amely a mi Általános üzleti feltételeinkből következik.
 3. Ajánlatainkra a kiküldést követő 14 napig kötelezettséget vállalunk. A megrendelések alapvetően írásban történnek. (lehet telefaxon is) Szóbeli megrendelések esetén a közlési hibákból vagy félreértésekből eredő károk a megrendelőt terhelik.
 4. A megrendeléseket általában írásbeli visszaigazolással fogadjuk el, amennyiben a korábbi szállításainkhoz kapcsolódóan a szállítási feltételeink elfogadását még nem tisztáztuk.
 5. Rész szállítások lehetősége fenn van tartva, amennyiben a vevő ezzel ellentéteset nem közöl. Az általunk végzett és leszámlázott rész szállításokra is érvényesek az Általános szállítási és fizetési feltételek.
 6. A szállítási határidőket be kell tartani, amennyiben az áru a szállítandó minőségben az eladó üzemében rendelkezésre áll. Előre nem látható események, mint üzemzavar, sztrájk, tűz, vízkárok, erőszakos cselekmények, és hasonló események, amelyekért nem mi vagyunk felelősek, kihatásuk idejére mentesítenek bennünket a szerződéses kötelezettség teljesítése alól , és alapot teremtenek a szállítási határidő meghatározott mértékű meghosszabbítására. Ebben az esetben az eladó vissza is léphet a szerződéstől. Hasonló joga van a vásárlónak is tekintettel az árura, amelynek átvétele a késedelem miatt nem várható el.
 7. A vásárló garantálja, hogy rendelkezik mindazokkal a jogosítványokkal és engedélyekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az eladótól a termékeket megvásárolja - különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre - valamint azokat rendeltetésszerűen felhasználja. Az eladó kérésére a vevő ezen tanúsítványokat bemutatja.
 8. A vásárló kártalanítási igénye késedelem vagy szállítási lehetetlenség miatt ki van zárva, kivéve ha ezt az eladónak vagy valamelyik vezető alkalmazottjának szándékos vagy nagy mértékben gondatlan tevékenysége okozta. Ebben az esetben a kárigény az egyszerű áruértékre korlátozódik.
 9. Számlázáskor a kiindulási helyen a ( telephely, üzletet ) vagy a posta által közölt súly a mérvadó. Az eladó az áru feletti tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az által vásárolt anyagot mindaddig nem használja fel, míg az áru ellenértéke nem kerül kiegyenlítésre. Amennyiben ez nem lehetséges a vevő akkor is garantálja az vásárolt áru ellenértékének kifizetését, ha az beépítésre vagy további eladásra került.
 10. Ha a szállított áru egyéb árukkal, amelyek nem a szállító tulajdonát képezik együtt lett eladva, úgy a megrendelő követelése a további átvevővel szemben átruházottnak tekintendő, a szállító és a megrendelő között megállapodott szállítási ár mértékéig.
 11. A fenntartott jogú áru feldolgozása vagy átalakítása megrendelő által mindig a szállító előnyére történik.
 12. Ha azajánlat kiadása vagy a rendelés elfogadása és teljesítése közben megnőnek a saját költségeink, különösen a szállítás, energia és/vagy személyi kiadások, akkor jogosultak vagyunk az eladási árainkat helyesbíteni.
 13. A fizetés - eltérő megállapodás hiányában - a számladátumtól számított 8 napon belül készpénzben, levonás nélkül történik. Ettől eltérő feltételekhez az írásbeli egyetértésünk szükséges. A fizetési határidő túllépése esetén jogosultak vagyunk a jegybanki kamatnál 5 %-kal magasabb kamatot felszámolni. (+Áfa) A megrendelőnek is és nekünk is fenn van tartva a jog, hogy az előbbinél alacsonyabb vagy magasabb kárt bizonyítson.
 14. Kifogásolások nincsenek befolyással a fizetési határidőre és esedékességre. A teljesítés megtagadása vagy visszatartási jog ki van zárva. Ez nem érvényes akkor, ha a vásárló egy hivatalos anyagvizsgáló intézet szakvéleményét bemutatja, hogy a állítólagos kifogás igazolt.
 15. Költség felszámítás nem megengedett, csak akkor történhet, ha elismert vagy jogi erejű ellenkövetelésről van szó.
 16. A szállítás teljesítve van, ha az árut átadták a vevő megbízottjának, szállítmányozó cégnek, spediciónak, postának, vasútnak, stb. Az áru a vásárló költségére és kockázatára lesz szállítva.
 17. A szállító fenntartja a tulajdonjogot a szállított árura addig, amíg a szállítónak az üzleti kapcsolatból a megrendelővel szembeni valamennyi követelése maradéktalanul ki nincs egyenlítve, beleértve az egyidejűleg, vagy később megkötött szerződésekből a jövőben előálló követeléseket, valamint a folyószámla egyenleget is.
 18. A megrendelő szerződéssel ellentétes magatartása esetén, különösen fizetési késedelemnél, a szállító jogosult az árut visszavenni figyelmeztetés után, és a megrendelő köteles azt kiadni.
 19. Az áru értékének teljes kifizetéséig nem lehet az árut a szállító beleegyezése nélkül zálogba adni, vagy biztosítékként átruházni.
 20. A természetes ásványi agyagtermék esetén a jótállás a hiánytalan szállításra vonatkozik a nyersanyagoknál szokásos tűréshatáron belül, olyan mértékig amennyire ez egy ásványi terméknél, amelynek tulajdonságaira nincs befolyásunk, lehetséges. A vevő csak kiegészítő szállításokat igényelhet. Ha ezek nem vezetnek eredményre, vagy nem lehetségesek, akkor a vevő változtathat vagy csökkentheti megrendelését. A vevő kártérítésre vonatkozó igénye ki van zárva, a felek rögzítik, hogy az áru vételára ezen körülmények ismeretében került meghatározásra.
 21. Próbák és minták nem alapjai a próba utáni vásárlásnak. Kifejezett írásos garancia illetve próba utáni vásárlás esetén igényelhet a vevő megfelelő minőségű kiegészítő szállítást, ha a garantált tulajdonságok hiányoznak. Ennek teljesítésére meghatározott idő áll rendelkezésünkre. Ha ez nem vezet eredményre, vagy lehetetlen, akkor a vevő igényelheti a vételár visszatérítését, kizárva a további kárigényeket beleértve a kiegészítő szállítást is, illetve visszaléphet a vásárlástól, ha a kiegészítő szállítás az eladó nagy mértékű gondatlansága miatt nem történik meg. Ez utóbbi esetben a kár igény az áru értékére korlátozódik.
 22. A vevő haladéktalanul megvizsgálja az árut beérkezés után, és a minden megállapított hiányt 3 napon belül írásban közli, minden esetben feldolgozás vagy összekeverés előtt A nem nyilvánvaló hiányokat , amennyiben az áru még nincs feldolgozva vagy összekeverve, a hiány megállapítása után 3 napon belül , legkésőbb a szállítástól számított 6 hónapon belül kell írásban közölni. Ugyanez érvényes a hiányzó tulajdonságokra is. Későbbi hiány bejelentés, vagy az áru feldolgozása kizárja a kifogás jogosultságát, függetlenül a jogalaptól.
 23. A szállított áru alkalmassága meghatározott alkalmazási célokra nincs vizsgálva. Ez a vevő dolga. Az eladó adatai egy felhasználási célra vonatkozóan csak írásos megerősítés esetén kötelezettség érvényűek.
 24. Vitás kérdésekben dönt egy közös próba vétel és adott esetben az anyag vizsgálata egy elismert anyagvizsgáló intézetnél ( pl. KERMI ). A szakvélemény illetve az analízis eredménye mindkét fél részére kötelező érvényű döntés. A szakvélemény költségét az előlegezi meg, aki a kifogást előterjeszti, azonban az viseli akinek az állítása nem bizonyosodott be a szakvélemény alapján.
 25. Szállítás közbeni súlyveszteség, ami pl. az áru kiszáradására vagy egyéb okokra vezethető vissza, nem képezi garanciális kifogás alapját.
 26. Teljesítési hely: Kecskemét illetve Budapest. A felek jelen Általános szállítási feltételekből, illetve a szállításból kapcsolódóan eredő esetleges jogviták rendezésére - a pertárgy értékétől függően - kikötik Kecskemét Városi Bíróság, illetőleg a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
 27. A jelen Általános szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Nemzetközi vásárlói jogi törvények alkalmazása ki van zárva.
 28. Ha a felsorolt feltételek valamelyike érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, az Általános szállítási feltételek egészét nem érinti.